Algemene voorwaarden


1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van ‘LITTLE BUBBLES GCV’, met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Doornstraat 4 met ondernemingsnummer BE 0715.675.007, met vast vertegenwoordiger mevrouw Elke De Bondt.
Deze voorwaarden betreffen alle diensten, producten, aanbiedingen en overeenkomsten aangeboden door Little Bubbles, inclusief deze die tot stand zijn gekomen via de webshop als via het online reservatieformulier op de website. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Met de “de klant” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die beroep doet op onze diensten inzake babyspa, babyzwemmen en self rescue (of zelfreddend zwemmen) alsook elk klant die via de webshop producten aankoopt bij LITTLE BUBBLES GCV.
LITTLE BUBBLES behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De recentste versie van de algemene voorwaarden is steeds te consulteren op de website: www.littlebubbles.be . De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.
De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LITTLE BUBBLES GCV zijn aanvaard.

2. Correspondentie

U kan uw vragen naar specifieke informatie over producten, of omtrent bepalingen in deze algemene voorwaarden of omtrent eventuele klachten richten aan de maatschappelijke zetel van LITTLE BUBBLES GCV, Doornstraat 4, 9550 HERZELE, via e-mail info@littlebubbles.be of via telefoon 0499/61.21.08.

3. Bestelling

Bestellingen en aankopen kunnen op volgende wijze geldig tot stand komen:
– Via de webshop
– Via het online reservatie systeem
– Telefonisch
– Bij uw bezoek aan Little Bubbles

4. Aanbod

Wij verwelkom jou graag met jou baby in onze babyspa, voor het babyzwemmen alsook voor de self rescue.
Daarnaast beschikt LITTLE BUBBLES ook over een webshop, waar u zowel onze producten alsook cadeaubonnen kan aankopen.

5. Webshop

Onze online catalogus wordt zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. LITTLE BUBBLES GCV is echter niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, evenmin voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wij engageren ons wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts tot een middelenverbintenis.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast door LITTLE BUBBLES GCV. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Voor specifieke vragen over ons aanbod verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met LITTLE BUBBLES GCV.
Het bestelproces geeft aan welke betaalwijzen worden geaccepteerd, welke de leveringswijzen en de eraan verbonden kosten zijn. Door op de knop ‘Betalen’ te klikken, wordt een bestelling geplaatst van de artikelen die zich in de winkelwagen bevinden. Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail met een overzicht van de aangekochte goederen.
De artikelen worden bij de klant geleverd op het gekozen leveringsadres in België en binnen de op de website opgegeven leveringstermijn, tenzij anders aangegeven.
Elke bestelling wordt pas definitief bevestigd na aanvaarding van de bankinstelling of de online betaalmiddelen. In geval van weigering van de bankinstelling of de online betaalmiddelen wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant op de hoogte gebracht.
Een klantaccount is persoonlijk en niet overdraagbaar. De accounthouder moet zorgvuldig om gaan met deze accountgegevens, hij is namelijk zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van zijn account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De klant zal LITTLE BUBBLES GCV onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van zijn account. De klant met een account vrijwaart en stelt LITTLE BUBBLES GCV volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.

6. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen worden besteld via de webshop. Er kan vervolgens voor gekozen worden om de cadeaubon via e-mail of per post te ontvangen.
De vervaldatum van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon.
Indien het volledige bedrag van de cadeaubon niet werd opgebruikt, wordt het resterende bedrag overgemaakt op een nieuwe cadeaubon. Een cadeaubon is niet inwisselbaar tegen geld.

7. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
In het geval er promoties zijn, zullen deze ook op voorhand worden gecommuniceerd aan de klant. Onze promoties zijn eveneens te consulteren op de website en zijn enkel geldig tot de voorafgaandelijk afgesproken datum of zolang de voorraad strekt.
In geval van een bestelling via de webshop, worden de goederen verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven op de webshop kunnen steeds wijzigen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
De leveringskosten zijn gratis voor bestellingen vanaf 60 euro. Voor bestellingen onder de 60 euro wordt een leveringskost aangerekend van respectievelijk 5,70 euro voor een levering aan huis, 4,40 euro voor afhaling in een afhaalpunt. U kan er ook voor kiezen om uw bestelling te komen ophalen bij Little Bubbles.

8. Totstandkoming, levering en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling of reservatie geplaatst heeft conform één van de in artikel 3 opgesomde wijzen.
Een online aankoop via de webshop komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van LITTLE BUBBLES GCV.
LITTLE BUBBLES GCV heeft het recht bestellingen van de klant via de webshop te weigeren, onder meer wanneer de goederen niet tijdig voorradig zijn, in het geval de klant nog openstaande facturen heeft ten aanzien van LITTLE BUBBLES GCV, indien LITTLE BUBBLES GCV twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant e.d.m.
Bestellingen worden verstuurd in een pakket, via de post. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd zodra de bestelling verzonden is. De levering gebeurt door een externe pakjesdienst (bv Bpost, DPD). Bestellingen worden geleverd binnen de week nadat de betaling werd ontvangen, tenzij anders aangegeven of in geval van overmacht.
In elk geval verbindt LITTLE BUBBLES GCV zich ertoe om de klant onverwijld in kennis te stellen indien een leveringstermijn overschreden zal worden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van LITTLE BUBBLES GCV of de overeenkomst tussen partijen.
LITTLE BUBBLES GCV is niet verantwoordelijk voor vertragingen van leveringen. Indien de klant het verkeerde leveringsadres invulde, worden de kosten van een tweede levering doorgerekend aan de klant.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen beschikt de consument over de wettelijke garantie die geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met LITTLE BUBBLES GCV, conform de contactgegevens vermeld in artikel 2.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LITTLE BUBBLES GCV, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de goederen te aanvaarden in de ontvangen staat.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door LITTLE BUBBLES GCV was geboden.

9. Te laat komen, annulering of vroegtijdig beëindigen

De duur van de sessie of het traject kan niet worden verlengd als de klant te laat komt.
De klant kan de afspraak annuleren tot 4 uur voor aanvang van de afspraak, mits kennisgeving aan de zaakvoerster. Bij laattijdige annulering kan de klant geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel. Reeds gedane betalingen kunnen desgevallend niet worden teruggegeven tenzij Little Bubbles zelf door overmacht een afspraak moet annuleren.

10. Eigendomsvoorbehoud en sancties bij niet-betaling

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LITTLE BUBBLES GCV. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LITTLE BUBBLES GCV te wijzen.
Onverminderd het voorgaande behoudt LITTLE BUBBLES GCV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

11. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht heeft betrekking op klanten die in hun hoedanigheid van consumenten, producten online aankopen bij LITTLE BUBBLES GCV.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de aankoop zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen.
Wanneer de klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, verzoeken wij om dit binnen de wettelijke termijn te melden via de post (Doornstraat 4, 9550 HERZELE) of via e-mail info@littlebubbles.be
De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.
De klant is ertoe gehouden om de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Zoniet behoudt LITTLE BUBBLES GCV zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal LITTLE BUBBLES GCV alle tot op dat ogenblik van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terug betalen binnen een termijn van maximum 14 kalenderdagen nadat LITTLE BUBBLES GCV op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de klant om de aankoop te herroepen. Indien de klant er bij zijn/haar aankoop voor gekozen had om voor een andere leveringswijze te kiezen dan de door LITTLE BUBBLES GCV aangeboden standaard levering, zullen de desbetreffende extra kosten niet worden terugbetaald.
In volgende gevallen zal de klant zich niet kunnen beroepen op het herroepingsrecht:
• de levering van goederen met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
• De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
• Gebruikte, bevuilde, geopende, beschadigde of onvolledige artikelen

12. Aansprakelijkheid

Al onze faciliteiten, producten en diensten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen, en worden met de grootste zorg onderhouden.
Het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten gebeurt volledig op eigen risico van de klant. LITTLE BUBBLES wijst iedere aansprakelijkheid af voor de schade die voortvloeit uit gezondheidsrisico’s.
LITTLE BUBBLES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van LITTLE BUBBLES of op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van LITTLE BUBBLES.
LITTLE BUBBLES is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik.

13. Overmacht

LITTLE BUBBLES GCV is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht in de ruimst mogelijke betekenis. Onder overmacht wordt verstaan (niet-exhaustieve lijst):
In geval van overmacht heeft de partij die geconfronteerd wordt met overmacht het recht uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of de herziening te vragen van de bestelling, beiden door eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben zowel de partij die getroffen wordt door overmacht, als de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen.

14. Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, social media kanalen, de fysieke en digitale producten liggen bij LITTLE BUBBLES GCV.

15. Privacy

LITTLE BUBBLES GCV hecht grote waarde aan het correct verwerken van uw persoonsgegevens. Zij leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is LITTLE BUBBLES GCV de verwerkingsverantwoordelijke.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar ons privacy beleid op de website.
Door het aankopen van de producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met LITTLE BUBBLES GCV, erkent de klant kennis genomen te hebben van het privacy beleid en dit te aanvaarden.

16. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zouden worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen die van toepassing blijven. Partijen zullen in dat geval onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De klant zal LITTLE BUBBLES GCV volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de overeenkomsten tussen LITTLE BUBBLES GCV en de klant, de orderbevestiging, deze algemene voorwaarden en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de klant. De klant zal LITTLE BUBBLES GCV schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hierboven genoemde vorderingen en/of procedure.
Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Belgisch recht.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oudenaarde.

Laatst bijgewerkte versie: 28/02/2022

[1] Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die in hoofde van LITTLE BUBBLES GCV of de klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zodat het niet redelijk zou zijn de uitvoering van de overeenkomst te eisen onder dezelfde voorwaarden. Er kan onder meer (doch niet uitsluitend) sprake zijn van overmacht in geval van oorlog, oproer, mobilisatie, natuurverschijnselen, personeelstekort, staking en lock-out, zowel bij LITTLE BUBBLES GCV als haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, overheidsmaatregelen, dreiging en/of daden van terreur en epidemieën en/of pandemieën.